Analiza wielkości wskaźnika normalizacji określającego znaczenie powierzchni, ludności ogółem i na 1 km2 oraz liczby kobiet na 1000 mężczyzn w powiatach województwa podkarpackiego.

Przedmiotem pracy jest analiza wielkości wskaźnika normalizacji określającego znaczenie powierzchni, ludności ogółem i na 1 km2 oraz liczby kobiet na 1000 mężczyzn w  powiatach województwa podkarpackiego. Celem natomiast – ustalenie struktury wskaźnika normalizacji dotyczącego omawianego zagadnienia.

Wśród analizowanych powiatów najniższą wartością miernika znormalizowanego charakteryzował się powiat leski (- 0,77), następnymi w kolejności były powiaty: tarnobrzeski (- 0,89), bieszczadzki (- 0,46) i strzyżowski (- 0,44). Z pośród wymienionych powiatów o tak niskich wartościach znormalizowanego miernika zadecydowała w większości najniższa wartość znormalizowanego miernika liczby ludności ogółem oraz liczby kobiet przypadających na 1000 mężczyzn.

Najwyższymi wartościami znormalizowanego miernika cechowały się powiaty grodzkie rzeszowski (1,62) i przemyski (0,48) oraz powiaty ziemskie: rzeszowski (0,82) i jarosławski (0,58). Wśród powiatów grodzkich do ich oceny najbardziej przyczyniła się wysoka wartość znormalizowanego miernika ludności ogółem, ludności na 1 km2 i liczby kobiet na 1000 mężczyzn. Natomiast w przypadku powiatów ziemskich najbardziej przyczyniła się do tego wartość znormalizowanego miernika powierzchni powiatu ogółem.

Sporządzono ponadto ocenę ważoną analizowanego miernika. Nadano następujące wagi poszczególnym miernikom i wskaźnikom: ludność ogółem 10%, powierzchnia w km2 20%, kobiety na 100 mężczyzn 30% oraz ludność na 1 km2 40%. W tym przypadku zdecydowanie najgorzej wypadł również powiat leski (-0,7) następnie uplasowały się powiaty: Kolbuszowski (-0,44), bieszczadzki i strzyżowski oba po (-0,39). Najlepiej natomiast wypadły powiaty grodzkie: rzeszowski i krośnieński.