Remediacja w Prawie ochrony środowiska

W 2014 roku Prawo ochrony środowiska wprowadziło nowy zapis dotyczący remediacji. Według katalogu definicji legalnych jest to oczyszczenie gleby, ziemi oraz wód gruntowych z zanieczyszczeń, które stanowią ryzyko dla środowiska. W myśl nowych przepisów w kategorii rekultywacji mieszczą się wszelkie działania mające na celu kontrolowanie substancji niebezpiecznych przed rozprzestrzenianiem się, a także ochronę przyrody i mieszkających w pobliżu zagrożonych terenów ludzi. Dzięki tym działaniom nie tylko zażegnuje się niebezpieczeństwo jakie stwarzają substancje ropopochodne, lecz także stwarza się możliwość na przywrócenie terenu do użytku.

Zmniejszenie bezwzględności przeprowadzenia rekultywacji terenu

Od 2014 roku jako rekultywację ex-situ można uznać także samooczyszczenie się ziemi, w sytuacji, w której jest to korzystne dla stanu przyrody. Poprzednio istniał bardziej restrykcyjny zapis nakładający obowiązek przeprowadzenia rekultywacji. Według lipcowej nowelizacji Prawa ochrony środowiska tereny zanieczyszczone przed 30 kwietnia 2007 roku, które dotychczas kwalifikowały się do koniecznej rekultywacji, czyli bezwzględnego oczyszczenia ziemi z substancji szkodliwych, teraz będą mogły zostać z tego obowiązku wyłączone.

Rekultywacja terenów z historycznych zanieczyszczeń

Podmiotem, który odpowiedzialny jest za oczyszczanie ziemi jest władający powierzchnią ziemi, czyli po prostu właściciel danej nieruchomości. Do jego obowiązku należy remediacja terenu z zanieczyszczeń historycznych powstałych przed 30 kwietnia 2007 roku. Właściciel terenu zobowiązany jest zarówno do zapobiegania dalszym szkodom dla środowiska naturalnego, ochrony żyjących w pobliżu ludzi i ograniczenia zanieczyszczenia, by uniemożliwić jego rozprzestrzenianie się, ale także powinien podjąć się działań naprawczych. Do aktywnego przeciwdziałania zaliczana jest rekultywacja ex-situ i in-situ. W przypadku prac przeprowadzanych w obrębie występowania zanieczyszczenia, konieczne może okazać się usuwanie ropopochodnych za pomocą pomp nazywane sczerpywaniem. Natomiast jeśli chodzi o rekultywację ex-situ dotyczy ona rekultywacji terenów, które nie są bezpośrednio objęte skażeniem.

Kiedy remediacja nie jest obowiązkiem właściciela terenu?

Dotyczy to przypadków, gdy sprawcą szkód dla środowiska naturalnego jest poprzedni właściciel. Należy wtedy wykazać, że ziemia doznała zanieczyszczenia jeszcze przed nabyciem jej. W ten sposób obowiązek usuwania ropopochodnych spoczywa na poprzednim władcy terenu.

Konsultacja dzięki: https://promea.pl/oferta/remediacja